Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl

Szanujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań aby przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zapewniało ich ochronę, a także odbywało się w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Niniejsza Polityka prywatności dostarczy Ci kompleksowych informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz praw jakie Ci w związku z tym przysługują. Prosimy o uważne zapoznanie się z jej treścią przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, AMW Nawrot Sp.J. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice, tel.: +48 32 284 50 17, e-mail: amw@amw.pl, wpisani do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS: 0000255611, NIP: 6452299087, REGON: 278039825.

2. Jakie dokładnie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać?

Jeśli będziesz kontaktować się z nami za pośrednictwem jednego z naszych adresów e-mail wskazanych na naszej stronie internetowej amw.pl i sklepie internetowym sklep.amw.pl, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail, a jeśli będziesz wykorzystywać do tego celu formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej, będziemy przetwarzać dodatkowo Twoje imię i nazwisko.

Jeśli będziesz składać zapytania o nasze produkty za pomocą specjalnej funkcjonalności udostępnionej w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko.

Jeśli będziesz zakładać i prowadzić konto w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail.

Jeśli będziesz dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl, będziemy przetwarzać Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania i, jeśli ma to zastosowanie, adres wysyłki obejmujące ulicę i numer domu, kod pocztowy, miasto i kraj oraz, jeśli ma to zastosowanie, numer NIP. Takie same dane będziemy przetwarzać jeśli będziesz składać reklamacje na produkty zakupione w naszym sklepie internetowym, a także jeśli będziesz uzupełniać informacje na swoim koncie w naszym sklepie internetowym bez zamiaru dokonywania zakupów.

Jeśli będziesz korzystać z prawa do odstąpienia od umowy i dokonywać zwrotu produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl, będziemy przetwarzać Twój numer rachunku bankowego, o którego podanie Cię poprosimy w celu dokonania zwrotu środków zapłaconych przez Ciebie za te produkty.

Jeśli będziesz zamieszczać opinie o naszych produktach w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko.

Jeśli będziesz subskrybować naszego newslettera, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail.

3. Na jakich podstawach prawnych będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), a w szczegółowych przypadkach także na podstawie innych aktów obowiązującego prawa.

4. W jakich celach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

W zależności od sposobu, w jaki będziesz korzystać z naszej strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:

- udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości i zapytania, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług; dokładną podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f wskazanego powyżej Rozporządzenia, przy czym naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielanie odpowiedzi na przesyłane do nas wiadomości i zapytania, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług;

- udostępniania Ci konta w naszym sklepie internetowym i związanych z nim funkcjonalności; dokładną podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f wskazanego powyżej Rozporządzenia, przy czym naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udostępnianie klientom konta w naszym sklepie internetowym i związanych z nim funkcjonalności ułatwiających im korzystanie z naszego sklepu internetowego;

- przyjmowania i realizowania Twoich zamówień, a tym samym zawierania z Tobą i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym; dokładną podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego powyżej Rozporządzenia;

- zapewniania Ci obsługi posprzedażowej w odniesieniu do Twoich zamówień; dokładną podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f wskazanego powyżej Rozporządzenia, przy czym naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnianie klientom obsługi posprzedażowej w odniesieniu do ich zamówień;

- rozpatrywania Twoich reklamacji na produkty zakupione w naszym sklepie internetowym; dokładną podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c wskazanego powyżej Rozporządzenia;

- realizowania przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym; dokładną podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c wskazanego powyżej Rozporządzenia;

- pozyskiwania Twoich opinii o produktach oferowanych w naszym sklepie internetowym; dokładną podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a wskazanego powyżej Rozporządzenia;

- przesyłania Ci naszego newslettera; dokładną podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a wskazanego powyżej Rozporządzenia;

- wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych z dziedziny rachunkowości; dokładną podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c wskazanego powyżej Rozporządzenia;

- ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z naszą działalnością; dokładną podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f wskazanego powyżej Rozporządzenia, przy czym naszym prawnie uzasadnionym interesem jest ustalanie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń związanych z naszą działalnością.

5. Kto będzie odbiorcą Twoich danych osobowych?

Poza naszymi pracownikami upoważnionymi do dostępu do Twoich danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych ich odbiorcami, zwłaszcza jeśli będziesz dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl, mogą być:

- firmy odpowiadające za hosting naszej strony internetowej i sklepu internetowego;

- firmy udostępniające nam i serwisujące oprogramowanie informatyczne wykorzystywane przez nas do przetwarzania danych osobowych;

- firmy obsługujące dla nas płatności elektroniczne;

- firmy świadczące dla nas usługi kurierskie;

- firmy zajmujące się windykacją naszych należności;

- kancelarie prawne zapewniające nam obsługę prawną.

Wskazane powyżej podmioty mogą uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych na podstawie stosownych umów z nami zawartych i przetwarzać je wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia na naszą rzecz usług z tytułu tych umów.

Poza tym Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane organom kontrolnym działającym z mocy przepisów obowiązującego prawa, które zobowiązuje nas do udzielenia im takiego dostępu.

6. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

Jeśli będziesz dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl to Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, czyli do państw, które w myśl wskazanego powyżej Rozporządzenia leżą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Takie przekazywanie będzie się odbywać na podstawie stosownych decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających, że te państwa trzecie, do których będą przekazywane Twoje dane osobowe zapewniają odpowiedni stopień ochrony dla Twoich danych osobowych.

7. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu, gdy nie zgłosisz nam prośby o ich usunięcie z naszych zbiorów danych, jednak nie krócej niż przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której będziesz dokonywać zakupów w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl.

8. Jakie prawa Ci przysługują w odniesieniu do Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

- żądania od nas w dowolnym momencie dostępu do treści Twoich danych osobowych;

- żądania od nas w dowolnym momencie sprostowania Twoich danych osobowych;

- żądania od nas w dowolnym momencie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

- wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;

- żądania od nas w dowolnym momencie usunięcia Twoich danych osobowych z naszych zbiorów danych;

- żądania od nas w dowolnym momencie przeniesienia Twoich danych osobowych do wskazanego przez Państwa podmiotu;

- wniesienia skargi do organu kontrolnego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy wskazanego powyżej Rozporządzenia. Zależy nam na tym aby przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w jak największym stopniu zabezpieczało Twoje interesy i odbywało się w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, dlatego też prosimy abyś przed ewentualnym zwróceniem się do organu kontrolnego skontaktował się z nami celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Ponadto w przypadku gdy Twoje żądania w stosunku do Twoich danych osobowych przekroczą racjonalne granice takiej aktywności, to zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za realizację każdego następnego takiego żądania, by w ten sposób bronić się przed potencjalnym sparaliżowaniem naszej działalności w związku z realizowaniem tych żądań. Dotyczy to przede wszystkim żądania sprostowania Twoich danych osobowych.

9. Czy wymagamy od Ciebie podania nam Twoich danych osobowych?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skontaktowania się z nami za pośrednictwem jednego z naszych adresów e-mail wskazanych na naszej stronie internetowej amw.pl i w sklepie internetowym sklep.amw.pl bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, złożenia zapytania o nasze produkty za pomocą specjalnej funkcjonalności udostępnionej w naszym sklepie internetowym, założenia i prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym, dokonania zakupów w naszym sklepie internetowym, złożenia reklamacji na produkty zakupione w naszym sklepie internetowym, skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym. W pozostałych przypadkach dotyczących przede wszystkim zamieszczenia opinii o naszych produktach w naszym sklepie internetowym i zapisania się na subskrypcję naszego newslettera podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne.

10. Czy Twoje dane osobowe będą podlegały profilowaniu?

W toku prowadzonej przez nas działalności nie będziemy Cię poddawać profilowaniu ani innemu zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji Ciebie dotyczących na podstawie Twoich danych czy działań. Gdybyśmy w przyszłości mieli taki zamiar to każdorazowo poinformujemy Cię o tym przed poddaniem Cię profilowaniu czy innemu zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji Ciebie dotyczących i będziemy tego dokonywać tylko na podstawie Twojej zgody.

11. Informacje na temat stosowania przez nas plików cookies i podobnych technologii.

Na naszej stronie internetowej amw.pl i w sklepie internetowym sklep.amw.pl korzystamy z plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer, na którym jest udostępniona nasza strona internetowa i sklep internetowy do urządzenia końcowego, na którym z nich korzystasz i zapisywane na nim. Pozyskują one informacje pozwalające na rozpoznanie Twojego urządzenia końcowego i na zapamiętanie Twoich działań oraz danych wprowadzanych na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, co ma na celu ułatwienie Ci korzystanie z nich, a w niektórych przypadkach zapewnienie ich poprawnego działania na Twoim urządzeniu końcowym. Ze względu na zakres informacji, które pozyskują wykorzystywane przez nas pliki cookies oraz na konkretny cel, w którym pozyskujemy te informacje, dzielimy je na podstawowe, funkcjonalne i analityczne, a z względu na czas, w którym pozostają zapisane na Twoim urządzeniu końcowym dzielimy je na stałe i sesyjne.

Na naszej stronie internetowej amw.pl korzystamy z następujących rodzajów plików cookies:

- pliki cookies pozyskujące informacje o zaakceptowaniu przez Ciebie wykorzystywania przez nas plików cookies; są to pliki cookies podstawowe stałe, które wygasają po 12 miesiącach od momentu ich utworzenia;

- pliki cookies pozyskujące informacje o ustawionej przez Ciebie wersji językowej i układzie interfejsu strony internetowej; są to pliki cookies funkcjonalne stałe, które wygasają po 12 miesiącach od momentu ich utworzenia.

Z kolei w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl korzystamy z następujących rodzajów plików cookies:

- pliki cookies pozyskujące informacje o zaakceptowaniu przez Ciebie wykorzystywania przez nas plików cookies; są to pliki cookies podstawowe stałe, które wygasają po 12 miesiącach od momentu ich utworzenia;

- pliki cookies pozyskujące informacje o Twojej sesji; są to pliki cookies podstawowe sesyjne, które wygasają po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej;

- pliki cookies pozyskujące informacje o ostatnio oglądanych przez Ciebie produktach; są to pliki cookies analityczne stałe, które wygasają z końcem roku kalendarzowego, w którym zostały utworzone;

- pliki cookies pozyskujące informacje o wystawionych przez Ciebie ocenach produktów; są to pliki cookies analityczne sesyjne, które wygasają po 1 dobie od momentu ich utworzenia;

- pliki cookies pozyskujące informacje o udzielonych przez Ciebie odpowiedziach na ankiety; są to pliki cookies analityczne sesyjne, które wygasają po 1 dobie od momentu ich utworzenia;

- pliki cookies pozyskujące informacje o danych uwierzytelniających wprowadzanych przez Ciebie podczas korzystania ze sklepu internetowego; są to pliki cookies funkcjonalne stałe, które wygasają po 1 tygodniu od momentu ich utworzenia;

- pliki cookies pozyskujące informacje o pozostałych danych wprowadzanych przez Ciebie podczas korzystania ze sklepu internetowego, w tym o zawartości Twojego koszyka; są to pliki cookies funkcjonalne stałe, które wygasają po 1 tygodniu od momentu ich utworzenia.

Opisane powyżej pliki cookies są naszymi własnymi plikami cookies. Poza tym zarówno na naszej stronie internetowej, jak i w sklepie internetowym korzystamy z plików cookies podmiotów zewnętrznych, do których należą pliki cookies usługi Google Analytics, wykorzystywane przez spółkę Google LLC w celu monitorowania, analizowania i raportowania nam sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i ze sklepu internetowego, przy czym zakres danych przetwarzanych dla nas w ramach tej usługi jest ściśle ograniczony. Szczegółowe omówienie zasadach przetwarzania danych w związku z usługą Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Pliki cookies, z których korzystamy nie mają dostępu do danych zapisanych na Twoim urządzeniu końcowym i nie wpływają w żaden sposób na jego działanie. Nie mają one też możliwości śledzenia Twojej aktywności wykonywanej po zakończeniu korzystania z naszej strony internetowej i sklepu internetowego. Informacje, jakie pozyskujemy z plików cookies nie są też w żaden sposób łączone z Twoimi danymi osobowymi pozyskanymi na przykład podczas wysyłania przez Ciebie zapytania poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej czy zakładania przez Ciebie konta w naszym sklepie internetowym, a odczytać je mogą jedynie serwer, na którym jest udostępniona nasza strona internetowa i sklep internetowy oraz dedykowane serwery usługi Google Analytics. Pomimo tego możesz w dowolnym momencie usunąć pliki cookies utworzone w toku korzystania z naszej strony internetowej i sklepu internetowego, a także wyłączyć ich obsługę poprzez dokonanie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Z informacjami na ten temat możesz się zapoznać wciskając klawisz F1 w przeglądarce lub wchodząc na dedykowane strony pomocy technicznej swojej przeglądarki:

- Google Chrome;

- Mozilla Firefox;

- Apple Safari;

- Microsoft Edge oraz Internet Explorer;

- Opera.

Zastrzegamy jednak, że w przypadku usunięcia plików cookies, a w szczególności wyłączenia ich obsługi w przeglądarce, nie będziesz mógł korzystać z części funkcjonalności jakie oferuje nasza strona internetowa i sklep internetowy, a dodatkowo w ich działaniu na Twoim urządzeniu końcowym mogą się pojawić błędy.

Oprócz plików cookies korzystamy również z innych narzędzi służących do pozyskiwania informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl, takich jaksygnalizatory sieci web, znane też jako web beacons lub web bugs oraz logi serwera, na którym jest udostępniona nasza strona internetowa i sklep internetowy. Informacje jakie łącznie pozyskujemy za pomocą tych narzędzi oraz plików cookies usługi Google Analytics obejmują adres IP Twojego urządzenia końcowego, na którym korzystasz z naszej strony internetowej lub sklepu internetowego, rodzaj i wersję Twojej przeglądarki, rodzaj i wersję Twojego systemu operacyjnego, informacje o Twojej lokalizacji, informacje o dacie i czasie korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej lub sklepu internetowego, informacje o Twoich ustawieniach językowych, informacje o stronie otwartej w Twojej przeglądarce przed otwarciem naszej strony internetowej lub sklepu internetowego, informacje o odnośnikach otwieranych przez Ciebie na naszej stronie internetowej lub sklepie internetowym, informacje o nadużyciach i o sztucznym ruchu generowanym na naszej stornie internetowej lub sklepie internetowym przez boty internetowe oraz informacje o Twoim dostawcy usług internetowych.

Sygnalizatory sieci web oraz logi serwera, podobnie jak pliki cookies, nie mają możliwości pozyskania od Ciebie innych informacji niż te związane z korzystaniem przez Ciebie naszej strony internetowej amw.pl i ze sklepu internetowego sklep.amw.pl ani też wyrządzenia Twojemu urządzeniu końcowemu jakichkolwiek szkód.

Zapoznanie się przez Ciebie z niniejszą informacją na temat stosowania przez nas plików cookies i podobnych technologii oraz korzystanie przez Ciebie z naszej strony internetowej amw.pl i ze sklepu internetowego sklep.amw.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Ciebie stosowania przez nas plików cookies i podobnych technologii, jednak w niektórych przypadkach dotyczących ewentualnego stosowania przez nas w przyszłości plików cookies o charakterze marketingowym zastrzegamy sobie prawo do kierowania do Ciebie osobnej prośby o ich akceptację.

12. W jaki sposób możesz się z nami kontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych?

Jeśli masz jakieś pytania lub zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych bądź jeśli chcesz zrealizować swoje prawa, jakie przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych, możesz kontaktować się z naszym Koordynatorem do spraw Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych i za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: odo@amw.pl.

13. Pozostałe informacje dotyczące Twoich danych osobowych.

Podejmujemy najlepsze środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzając Twoje dane osobowe zabezpieczyć je przed nieuprawnionym dostępem do nich ze strony osób trzecich, uszkodzeniem lub utratą. Zastrzegamy jednak, że korzystanie z wszelkich usług świadczonych drogą elektroniczną jest obarczone ryzykiem wynikającym ze stale zmieniających się metod ataków ze strony przestępców działających w sieci internetowej, zawodności urządzeń elektronicznych i oprogramowania informatycznego czy niezachowania należytej ostrożności przez użytkowników takich usług. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenia Twojej prywatności i innych interesów, do których doszło w następstwie okoliczności, na które nie mieliśmy wpływu, na przykład w następstwie umyślnego lub nieumyślnego udostępnienia przez Ciebie swoich danych logowania do Twojego konta w naszym sklepie internetowym sklep.amw.pl osobom trzecim. Nie ponosimy również odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach internetowych, do których kierują odnośniki zamieszczone na naszej stronie internetowej amw.pl i w sklepie internetowym sklep.amw.pl; w przypadku zamiaru korzystania z tych stron internetowych prosimy abyś zapoznał się wcześniej ich z polityką prywatności i polityką w zakresie ochrony danych osobowych dostępną między innymi pod tymi odnośnikami:

- Facebook;

- Google;

- Przelewy24.

Korzystanie z naszej strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Ciebie niniejszej Polityki prywatności, jednak w niektórych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do kierowania do Ciebie osobnej prośby o zaakceptowanie jej postanowień.

Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej Polityki prywatności aby sprostać zmieniającym się okolicznością prawnym oraz wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa danych. W przypadku wprowadzenia takich zmian będziesz o nich informowany za pośrednictwem naszej strony internetowej amw.pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl