Regulamin

REGULAMIN

 

1.Sklep internetowy, działający pod adresem www.amw.pl jest prowadzony przez AMW Nawrot Sp. j. ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000255611, której nadano numer NIP: 6452299087, numer REGON: 278039825 zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu KLIENTA.

3. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.amw.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

4. Zamawiający w sklepie internetowym amw.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie amw.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

1. SPRZEDAWCA dokonuje sprzedaży towarów oraz świadczy usługi regeneracji wyrobów pierzarskich osobom fizycznym na podstawie zamówień przesłanych drogą elektroniczną lub złożonych telefonicznie. PRODUKTEM w rozumieniu nieniejszego regulaminu są sprzedawane towary jak również usługi regeneracji wyrobów pierzarskich.

2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. KLIENT dodatkowo potwierdza zakup odsyłając e-mail za pośrednictwem linka wskazanego w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia wysłanej przez SPRZEDAWCĘ.

3. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS/DHL/DPD Koszt wysłania ponoszony przez KLIENTA 19,51 zł netto i jest powiększona o kwotę podatku 9zł łącznie wynosi 24zł brutto przy sposobie płatności za pobraniem, natomiast przy płatności przelewem koszt wynosi 13,01zł netto i jest powiększona o kwotę podatku 2,99zł łącznie 16 zł brutto . Realizacja zamówienia trwa do 14 dni. 

4. Zapłata za PRODUKTY następuje poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy ING BANK ŚLĄSKI Oddział Bytom 25 1050 1230 1000 0023 2516 5005 lub w formie płatności przy odbiorze (płatność do rąk kuriera).

§ 2. Modyfikacje w zamówieniu

Po ostatecznym potwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, KLIENT nie jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia.

§ 3. Ceny

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności.

2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

§ 4. Odstąpienie od umowy

1.KLIENT ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od dnia, w którym KLIENT wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KLIENTA weszła w posiadanie rzeczy.

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT musi poinformować SPRZEDAWCĘ  czyli AMW Nawrot Sp. j. ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice internet@amw.pl, (32) 390 50 30 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4.KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KLIENT wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy SPRZEDAWCA zwraca KLIENTOWI wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KLIENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji KLIENTA o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez KLIENTA użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku KLIENT nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.KLIENT zobowiązany jest odesłać lub przekazać rzecz na adres AMW Nawrot Sp. j. ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli KLIENT odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.KLIENT będzie zobowiazany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

9. KLIENT odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.  Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; Usługą tego rodzaju co do której nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jest regeneracja wyrobów pierzarskich.

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje także w przypadku umów:

1) całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2;

2) dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym;

3) ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat AMW Nawrot Sp. j. ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice internet@amw.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

§ 5. Reklamacje wad PRODUKTÓW

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru; 
c) obniżenia ceny; 
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 
b) charakter wady – istotna czy nieistotna; 
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA: 
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY 
albo 
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  internet@amw.pl

11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy: 
a) naprawy towaru, 
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru, 
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12.Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres AMW Nawrot Sp. j. ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice Z DOPISKIEM "REKLAMACJA”  

13. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest AMW Nawrot Sp. j. ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000255611, której nadano numer NIP: 6452299087, numer REGON: 278039825 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie amw.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.

5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej amw.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.

§ 8. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.amw.pl

1. Strona internetowa www.amw.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez AMW Nawrot Sp. j. ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000255611, której nadano numer NIP: 6452299087, numer REGON: 278039825  i zwaną dalej również „Administratorem”.

2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie‘s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny amw.pl przez Klienta, umożliwiających: 
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych, 
b) utrzymania sesji Klienta, 
c) dostosowania witryny amw.pl do potrzeb Klientów, 
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu,
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny amw.pl.

10. Witryna amw.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie‘s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

11. Sklep www.amw.pl używa plików cookie‘s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwilii samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie‘s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie‘s znajduje się tutaj http://amw.pl/art/?cat=332

12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres:internet@amw.pl lub na adres AMW Nawrot Sp. j. ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice.

13. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

14. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres  internet@amw.pl SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§ 10. Zmiany regulaminu

1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej amw.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU

obowiązujący do 24 grudnia 2014r.

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.amw.pl jest prowadzony przez AMW Nawrot Sp. j. ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000255611, której nadano numer NIP: 6452299087, numer REGON: 278039825

Sklep dokonuje sprzedaży osobom fizycznym na podstawie zamówień przesłanych drogą elektroniczną.

Zamówienia

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje, wysyłany automatycznie przez sklep AMW Nawrot Sp. J., list elektroniczny z treścią zamówienia. Zamówienie musi zostać potwierdzone przez odesłanie tego listu. Po potwierdzeniu zamówienia rezygnacja z zakupu jest możliwa tylko za zgodą sklepu.

Sposób dostawy

Towar zostaje wysłany do klienta firmą kurierską GLS. Koszt wysłania ponoszony przez kupującego, wynosi 24zł brutto przy sposobie płatności za pobraniem, natomiast przy płatności przelewem koszt wynosi 16 zł brutto . Realizacja zamówienia trwa do 14 dni. 

Warunki dostawy

Towar za pobraniem nie będzie wysyłany pod adresy tymczasowe np.: akademiki, targi.

Sposób płatności

Przelewem na konto nr:

25 1050 1230 1000 0023 2516 5005.

Dane banku:

ING BANK ŚLĄSKI Oddział Bytom

Towar jest wysyłany po wpłynięciu zapłaty na konto AMW Nawrot Sp. J.. - Gotówką przy odbiorze (klient przekazuje pieniądze kurierowi DHL Express). W przypadku nie dokonania przelewu do 30 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono automatycznie anulowane.

Zwrot towaru –prawo odstąpienia od umowy

Klientom zgodnie z prawem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych.    Klient przesyła zwracany towar  na swój koszt . Kupujący zwraca kompletny i czysty towar.

Firma AMW Nawrot Sp. J. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu AMW Nawrot Sp. J. mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Zasady składania reklamacji : procedura_reklamacyjna.doc

Zasady korzystania z gwarancji: regulamin_gwarancyjny.doc

 

AMW Nawrot Sp. J. – Dział Obsługi Klienta

ul. Ułanów 1,

42 – 625 Pyrzowice

tel: 032 284 50 17 wew  130

fax: 032 284 50 14

e-mail: internet@amw.pl

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl