Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

1. Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.amw.pl, jest prowadzony przez AMW Nawrot spółka komandytowa z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice, tel.: +48 32 284 50 17, e-mail: amw@amw.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950373, NIP: 6452299087, REGON: 278039825, zwaną dalej „SPRZEDAWCĄ”.

2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu zamawiającego w sklepie internetowym sklep.amw.pl zwanego dalej „KLIENTEM”. Regulamin można pobrać pod poniższym linkiem:

Regulamin

3. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę sklep.amw.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

4. KLIENT powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie sklep.amw.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. checkbox.

 

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy

1. SPRZEDAWCA dokonuje sprzedaży towarów oraz świadczy usługi regeneracji wyrobów pierzarskich osobom fizycznym na podstawie zamówień przesłanych drogą elektroniczną. „PRODUKTEM” w rozumieniu niniejszego regulaminu są sprzedawane towary jak również usługi regeneracji wyrobów pierzarskich.

2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. koszyku. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez KLIENTA w trakcie składania zamówienia. KLIENT dodatkowo potwierdza zakup odsyłając e-mail za pośrednictwem linka wskazanego w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia wysłanej przez SPRZEDAWCĘ.

3. Dostawa PRODUKTÓW na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS/DHL. Wysyłka w 48 godzin dotyczy dni roboczych (nie dotyczy materaców i usługi regeneracji). Koszt wysłania zamówionego towaru (nie dotyczy materaców i usługi regeneracji) ponoszony przez KLIENTA to 28 zł brutto przy sposobie płatności za pobraniem, natomiast przy płatności przelewem na konto (także poprzez system online Przelewy24.pl) koszt wynosi 24 zł brutto.

W przypadku zamówienia usługi regeneracji koszt odbioru produktów z miejsca ich przechowywania, a następnie ich odesłania ze sklepu do KLIENTA wynosi 44 zł brutto przy sposobie płatności za pobraniem. Z kolei przy płatności przelewem na konto sklepu (także poprzez system online Przelewy24.pl) koszt wynosi 40 zł brutto. 

Trzecia grupa stawek kosztów dostawy dotyczy materacy. Koszt wysłania jednego materaca ponoszony przez KLIENTA wynosi 145 zł brutto przy sposobie płatności za pobraniem, natomiast przy płatności przelewem na konto (także poprzez system online Przelewy24.pl) koszt wynosi 141 zł brutto.

Darmowa dostawa produktów od kwoty 500 zł brutto (nie dotyczy materaców).

Realizacja pozostałych zamówienia trwa do 14 dni. 

4. Zapłata za PRODUKTY następuje poprzez wykonanie przelewu na rachunek bankowy ING BANK ŚLĄSKI Oddział Bytom 25 1050 1230 1000 0023 2516 5005 lub w formie płatności przy odbiorze (płatność do rąk kuriera).

5. Dostawa PRODUKTÓW poza granice Polski jest możliwa wyłącznie dla zamówień złożonych za pośrednictwem poczty e-mail na adres internet@amw.pl. W przypadku takich zamówień koszty i czas dostawy będą ustalane indywidualnie w zależności od zamawianych PRODUKTÓW i miejsca ich wysyłki.

 

§ 2. Modyfikacje w zamówieniu

1. Po ostatecznym potwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, KLIENT nie jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia.

 

§ 3. Ceny

1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności.

2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

 

§ 4. Odstąpienie od umowy

1. KLIENT ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od dnia, w którym KLIENT wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KLIENTA weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT musi poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres AMW Nawrot spółka komandytowa, ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice lub pocztą elektroniczną na adres internet@amw.pl.

4. KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod poniższym linkiem, jednak nie jest to obowiązkowe:

Formularz zwrotu

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby KLIENT wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy SPRZEDAWCA zwraca KLIENTOWI wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KLIENTA sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji KLIENTA o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez KLIENTA użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku KLIENT nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. KLIENT zobowiązany jest odesłać lub przekazać rzecz na adres AMW Nawrot spółka komandytowa, ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli KLIENT odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. KLIENT będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

9. KLIENT odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.  Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Usługą tego rodzaju co do której nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy jest regeneracja wyrobów pierzarskich;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje także w przypadku umów:

a) całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2;

b) dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnice cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym;

c) ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.

 

§ 5. Reklamacje wad PRODUKTÓW

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;

b) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę;

d) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar:

a) jest własnością osoby trzeciej;

b) jest obciążony prawem osoby trzeciej;

c) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 

a) wymiany towaru na nowy;

b) naprawy towaru; 

c) obniżenia ceny; 

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 

a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 

b) charakter wady – istotna czy nieistotna; 

c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:

a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY albo 

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego zakupienia. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od zakupienia towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy:

a) naprawy towaru;

b) wymiany towaru na nowy;

c) obniżenia ceny towaru

to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12.Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres AMW Nawrot spółka jawna, ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice z dopiskiem "Reklamacja". 

13. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

 

§ 6. Dane osobowe

1. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe KLIENTA zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Szczegółowe zasady tego przetwarzania są uregulowane w Polityce prywatności strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl dostępnej pod odnośnikiem: https://sklep.amw.pl/pl/Polityka-prywatnosci.

2. KLIENT oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi KLIENTA, a także że są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez KLIENTA danych osobowych innych osób, np. odbiorców zamówienia, KLIENT oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych, np. w postaci stosownej zgody takich osób, że poinformował takie osoby o przekazaniu ich danych ADMINISTRATOROWI oraz o zasadach przetwarzania przez ADMINISTRATORA danych osobowych określonych w Polityce prywatności strony internetowej amw.pl i sklepu internetowego sklep.amw.pl.

 

§ 7. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem amw.pl

1. Strona internetowa amw.pl (dalej również „STRONA WWW”) jest administrowana i redagowana przez AMW Nawrot spółka komandytowa z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice, tel.: +48 32 284 50 17, e-mail: amw@amw.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS: 0000950373, NIP: 6452299087, REGON: 278039825 zwaną dalej „ADMINISTRATOREM”.

2. STRONA WWW służy nabywaniu przez KLIENTÓW PRODUKTÓW znajdujących się w ofercie ADMINISTRATORA.

3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na STRONIE WWW zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności STRONY WWW wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

5. Korzystanie z funkcjonalności STRONY WWW jest dobrowolne.

6. Rejestracja na STRONIE WWW jest bezpłatna.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na STRONIE WWW treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

8. Składanie zamówień przez STRONĘ WWW jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

c) przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d) wyświetlacz o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli.

9. ADMINISTRATOR wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze STRONY WWW przez KLIENTA, umożliwiających: 

a) zapamiętanie danych logowania KLIENTA oraz innych danych z nim związanych, 

b) utrzymania sesji KLIENTA, 

c) dostosowania STRONY WWW do potrzeb KLIENTÓW, 

d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania STRONY WWW,

e) tworzenia statystyk oglądalności podstron STRONY WWW.

10. STRONA WWW może wykorzystywać tzw. web beacons w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam ADMINISTRATORA.

11. STRONA WWW używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania STRONY WWW, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: internet@amw.pl lub na adres AMW Nawrot spółka komandytowa, ul. Ułanów 1, 42-625 Pyrzowice.

13. ADMINISTRATOR będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

14. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres internet@amw.pl. ADMINISTRATOR składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

 

§ 8. Pozostałe informacje

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 

§ 9. Zmiany regulaminu

1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej amw.pl. Jeśli KLIENT nie zgłosi ADMINISTRATOWI swoich zastrzeżeń w stosunku do treści nowego Regulaminu pisząc na adres internet@amw.pl przyjmuje się się, że zaakceptował on w całości postanowienia nowego Regulaminu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl